ملكا ذكر تو گویم

ملکا ذکر تو گویم


ملكا ذكر تو گویم,شعر درباره خدا,شعر خدا

ملکا ذکر تو گویم

 

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راهنمائی


همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزائی


تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری
احد بی‌زن و جفتی، ملک کامروایی


نه نیازت به ولادت، نه به فرزندت حاجت
تو جلیل الجبروتی،‌ تونصیر الامرایی[1]


تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی
تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنائی


بری از رنج و گدازی، بری از درد ونیازی
بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرائی


بری از خوردن و خفتن،‌بری از شرک و شبیهی
بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطائی


نتوان وصف تو گفتن که در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی


نبُد این خلق و تو بودی، ‌نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی، نه بکاهی نه فزایی


همه عزی و جلالی، همه علم و یقینی
همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی


همه غیبی تو بدانی، ‌همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی


احدٌ لیس کمثله، صمدٌ لیس له ضدّ
لِمَنْ المُلک[2] تو گویی که مرآن را تو سزایی


لب و دندان «سنائی» همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی[3]

 


[1] . جلیل الجبروت ـ نصیر الامرا: ای خداوندی که در قدرت شکوهمند و توانمند و یاور فرمانروایان الهی و پیامبران رحمت می‌باشی.
[2] . لِمَنْ المُلک: جزئی از آیه شریفه 17 از سوره مبارکه مؤمن (غافر): «... لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: (در روز قیامت که همه پنهانیها آشکار شود و نیک و بد خلق پدید آید) (در آن روز سلطنت عالم با کیست؟ با خدای قاهر منتقم یکتاست.)
[3] . . دیوان حکیم سنایی غزنوی، به سعی و اهتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، از انتشارات کتابخانه سنائی، تهران،ذ ص 602.

 

 سنائی غزنوی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه